Centrum zmiany w życiu – psycholog, psychoterapeuta Wilanów

RODO

Szanowni Państwo,
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest AWA Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dalej: „administrator”
  • dane kontaktowe administratora: ul. Adama Branickiego, nr 20, lok. 151 U; 02-972 Warszawa; mail: centrum@zmianywzyciu.pl
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, czyli w celu realizacji umowy/współpracy oraz w celu nawiązania współpracy (lit. b) w ramach prawnie uzasadnionego interesu (lit. f),
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji współpracy. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy
  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail w celu prowadzenia komunikacji, wystawienia faktury i ewentualnie spełnienia obowiązków prawno-podatkowych tj. przechowywanie dokumentacji księgowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres współpracy oraz po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 3 lata, oraz w odnisieniu do prawno-podatkowych obowiązków przez okres 6 lat.

Dane mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w celu kontynuowania współpracy z Państwem.

Oświadczamy, że decyzje dotyczące realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, nie będę podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podkreślamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.